ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ – ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Κατά το Ελληνικό Δίκαιο ως καταναλωτής ορίζεται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το οποίο προορίζονται τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που προσφέρονται στην αγορά ή το οποίο κάνει χρήση τέτοιων είναι και κάθε αποδέκτης του διαφημιστικού μηνύματος. Εξ ορισμού, το ασθενέστερο μέρος κατά τη σύναψη συμβάσεων είτε με το Δημόσιο είτε με τον ιδιωτικό τομέα είναι ο καταναλωτής, ο οποίος καλείται να λάβει αποφάσεις σε ένα περιβάλλον με πολύπλοκη και διαρκώς αυξανόμενη έκταση νομοθετημάτων, χωρίς να κατέχει τις νομικές και οικονομικές γνώσεις που απαιτούνται για την λήψη της σωστής απόφασης.

Το γραφείο μας, με πολυετή εμπειρία σε τέτοιες υποθέσεις που απαιτούν απολύτως εξειδικευμένη νομική συμπαράσταση, παρέχει υψηλού επιπέδου νομικές υπηρεσίες για συμβουλευτική, διαδικαστική αλλά και δικαστική εκπροσώπηση σε όλα τα πιθανά στάδια. Καλούμαστε να αποκαταστήσουμε την αδικία που υφίσταται ο καταναλωτής, να προστατεύουμε τα δικαιώματα του και να καταφέρνουμε/επιβάλλουμε με δικαστικές αποφάσεις την τήρηση του νόμου.

Σε αυτό το πλαίσιο, ενδεικτικά, αναλαμβάνουμε:

  • Πλήρη δικαστική εκπροσώπηση φυσικών προσώπων σε όλους τους βαθμούς δικαιοδοσίας.
  • Διαχείριση υποθέσεων Ν. 3869/2010 («Νόμος Κατσέλη») (ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ)
  • Διαχείριση υποθέσεων αναφορικά με δανειακές συμβάσεις φυσικών προσώπων με Τραπεζικά Ιδρύματα και Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΔΑΔΠ) του Ν. 4354/2015.
  • Διακανονισμοί ληξιπρόθεσμων οφειλών με Τραπεζικά Ιδρύματα Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΔΑΔΠ) όπως απαιτήσεις λιανικής τραπεζικής και δάνεια Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ)
  • Καταχρηστικοί Γενικοί Όροι Συναλλαγών και συμβατικών ρητρών
  • Ευθύνη και Προστασία Εγγυητή σε δανειακή σύμβαση
  • Ζητήματα Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας (ΠΔ 10/2017)
  • Υποθέσεις καταχρηστικών Γενικών Όρων Συναλλαγών (ΓΟΣ)
  • Δάνεια καταναλωτικά ή επιχειρηματικά
  • Συμβουλές κατά το προπαρασκευαστικό στάδιο σύναψης δανειακής με αναλυτική ερμηνεία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων

Η εμπειρία και η εξειδίκευσή μας μπορεί να παράσχει σε κάθε ενδιαφερόμενο μέρος (φυσικό πρόσωπο – ιδιώτη ή νομικό πρόσωπο – εταιρεία) την νομική συνδρομή για την ασφάλεια και σταθερότητα που πρέπει να συνοδεύει κάθε οικονομική/επιχειρηματική κίνηση.