ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

Το Εταιρικό Δίκαιο είναι κλάδος του εμπορικού δικαίου που λόγω της διαρκώς αυξανόμενης πολυπλοκότητας των κανόνων που διέπουν το δίκαιο των εταιρειών, μπορεί να διακριθεί και ως αυτόνομος κλάδος δικαίου.

Το εταιρικό δίκαιο περιλαμβάνει κανόνες που σχετίζονται με την τυπική διαδικασία ίδρυσης εταιρειών, την ευθύνη των διοικούντων έναντι των εταίρων, τις εσωτερικές σχέσεις των εταίρων μιας εταιρείας, τα δικαιώματα των μειοψηφούντων εταίρων και τα προνόμια των πλειοψηφούντων κ.α.

Ο ρόλος του δικηγόρου είναι σημαντικός πολύ πριν από την ίδρυση της εταιρείας διότι όλοι οι ανωτέρω κανόνες, σε συνδυασμό με τους κανόνες φορολόγησης των εταιρικών τύπων, είναι καθοριστικοί για την επιλογή από τον επιχειρηματία του κατάλληλου εταιρικού τύπου για την επιχειρηματική του δραστηριότητα.

Η σύσταση εταιρείας χωρίς ανάμειξη δικηγόρου, που επιλέγεται συχνά είτε για λόγους κακώς εννοούμενης “οικονομίας” είτε από ανεύθυνη πρωτοβουλία εμπλεκομένων τρίτων προσώπων, συχνά οδηγεί σε λάθη που όταν μετά από χρόνια εντοπίζονται, έχουν πολλαπλάσιο κόστος σε χρόνο και χρήμα. Το φαινόμενο αυτό συναντάται κυρίως σε περιπτώσεις σύστασης προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. ή Ε.Ε.), στις οποίες δεν είναι εκ του νόμου υποχρεωτική η παράσταση δικηγόρου για την πράξη ίδρυσης, είναι όμως αυτές (οι προσωπικές εταιρείες) είναι αυτές που απαιτούν ιδιαιτέρως μεγάλη προσοχή και επίβλεψη από δικηγόρο, διότι σε αυτές η ευθύνη των εταίρων κατά κανόνα ξεπερνά τα όρια του νομικού προσώπου και εκτείνεται στην ατομική τους περιουσία.

Η ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΜΑΣ

Η εξειδίκευσή μας απορρέει από την εκτεταμένη εμπειρία μας σε θέματα εταιρικού δικαίου, εμπορικών συναλλαγών, μετασχηματισμών και τη σχέση τους με τις φορολογικές επιπλοκές που μπορεί να ανακύψουν ανά περίπτωση. Ενδεικτικά οι υπηρεσίες μας αφορούν:

  • Την ίδρυση και ανάπτυξη της επιχείρησης, σε συμμόρφωση με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.
  • Νομικά θέματα που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας της επιχείρησης και αφορούν συμβάσεις, συναλλαγές και διαφορές οιασδήποτε φύσεως.
  • Την παροχή διευκρινήσεων και κατευθύνσεων για περιπτώσεις που αναφύονται ζητήματα ερμηνείας των νομικών διατάξεων, ανάλογα με το αντικείμενο δραστηριότητας της επιχείρησης.
  • Την εκπροσώπηση της επιχείρησης και των μελών της διοίκησης ενώπιον φορέων, αρχών και Δικαστηρίων.

ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΜΑΣ

Το γραφείο μας, σε συνεργασία με αξιόπιστους οικονομικούς συμβούλους, είναι σε θέση να παρέχει ενοποιημένες λύσεις σε σχέση με την σύσταση του επιλεγόμενου εταιρικού τύπου για την λειτουργία της επιχείρησής σας. Ακόμα προσφέρει νομική υποστήριξη του νομικού προσώπου αλλά και των διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης όσον αφορά ευθύνες που αναλαμβάνουν και αποφάσεις που λαμβάνουν καθημερινά, ιδίως ενόψει της ανάγκης για συνεχή παρακολούθηση των νομοθετικών εξελίξεων, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες κατά περίπτωση.