ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το Διοικητικό Δίκαιο, ως κλάδος του δημοσίου δικαίου, αποτελείται από το σύνολο των κανόνων δικαίου που ρυθμίζουν την οργάνωση και τη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης. Είναι το σύστημα κανόνων με τους οποίους ρυθμίζονται οι σχέσεις τόσο μεταξύ των φορέων της δημόσιας εξουσίας όσο και οι σχέσεις μεταξύ του φορέα της δημόσιας εξουσίας (του Κράτους ή των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου) και των ιδιωτών (φυσικών ή νομικών προσώπων). Οι διαφορές που προκύπτουν μεταξύ του κράτους από τις ενέργειές του (πράξεις ή παραλείψεις) και των πολιτών επιλύονται από τα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια.

Το δικηγορικό μας γραφείο παρέχει νομικές υπηρεσίες και λύσεις σε ζητήματα που ανακύπτουν σε όλο το φάσμα των σχέσεων του πολίτη με το Κράτος που περιγράψαμε ανωτέρω, όπως ενδεικτικά:

  • Επιβολή προστίμων (περιβαλλοντικά πρόστιμα, πρόστιμα Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης, πρόστιμα Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, πράξεις επιβολής προστίμου και αναστολής λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, πρόστιμα αυθαιρέτου κατασκευής κοκ).
  • Αδειοδότηση επιχειρήσεων (καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, μπαρ, καφετέριες, εστιατόρια, περίπτερα, φαρμακεία, βιοτεχνίες, κοκ).
  • Αποζημίωση από πράξεις, παραλείψεις και υλικές ενέργειες των οργάνων του Κράτους που καταλήγουν σε πρόκληση ζημίας στον πολίτη (ενδεικτικά οδήγηση οχήματος Δημοσίου, παράλειψη επισκευής δρόμου και πεζοδρομίου)
  • Κοινωνικοασφαλιστικά θέματα (Ακύρωση πράξεων Επιβολής Εισφορών λόγω μη αναγραφή του ασφαλισμένου στους αντίστοιχους πίνακες, απονομή συντάξεων κοκ).
  • Αιτήσεις για την επιστροφή ποσών που αχρεωστήτως ο πολίτης κατέβαλε στο Κράτος (αίτηση υποθηκοφύλακα προς το Υπουργείο Οικονομικών για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων δικαιωμάτων υπερ. του Δημοσίου).
  • Παροχή νομικών συμβουλών για την ορθή διεκπεραίωση όλων των υποθέσεων ενώπιον της Διοίκησης.

Το δικηγορικό μας γραφείο παρέχει νομικές υπηρεσίες τόσο κατά το προπαρασκευαστικό στάδιο σχετικά με το διοικητικό δίκαιο πριν από την προσφυγή στη δικαιοσύνη, όσο και κατά το στάδιο της έννομης προστασίας ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων.