Δικηγόρος Κωνσταντίνος Λώρας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ασκεί ενεργή δικηγορία από το έτος 1998 και προΐσταται του Δικηγορικού Γραφείου “ΛΩΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ”.

Δραστηριοποιείται στον τομέα της ενεργής δικηγορίας και δικαστηριακής πρακτικής, σε όλο το φάσμα της επιχειρηματικής πρακτικής και του εμπορικού δικαίου, με αποτέλεσμα τη βαθειά γνώση της επιχείρησης, των αναγκών της και των προβλημάτων που αντιμετωπίζει στον ελληνικό και διεθνή χώρο.

Με εξειδίκευση σε σύγχρονα ζητήματα των χρηματοοικονομικών συναλλαγών και ειδικότερα τραπεζικές συμβάσεις, ειδικά θέματα προστασίας συναλλασσομένων, την αφερεγγυότητα του δανειολήπτη, τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές σε σχέση με το φορολογικό δίκαιο αλλά και το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, εμφανίζει πολυετή και ιδιαιτέρως επιτυχή χειρισμό υποθέσεων τέτοιας φύσης.

Έχει επίσης εξειδίκευση στο Εταιρικό Δίκαιο και ειδικά σε ζητήματα εταιρικής δομής [θέματα διαχείρισης και εκπροσώπησης], διευθυντικής ευθύνης, ευθύνης των μετόχων, εταιρικούς μετασχηματισμούς, καθώς και ζητήματα ποινικής ευθύνης των διοικούντων.

Από την αρχή της επαγγελματικής της σταδιοδρομίας ασχολήθηκε με την εκπροσώπηση πολυεθνικών εταιρειών όπως η “Global Βlue Hellas S.A.” (πρώην “Global Refund”), του Ομίλου Global Blue με δεσπόζουσα θέση στην αγορά επιστροφής Φ.Π.Α. παγκοσμίως και η “Planet Payment Greece” (πρώην  “Premier Tax Free Greece”) του Ομίλου “Planet Payment Group Holdings” (πρώην “Fintrax Group”). Η εκπροσώπηση των εταιρειών αυτών περιλαμβάνει / εκτείνεται σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, ενδεικτικά αναφερομένων: κατάρτιση και εν γένει έλεγχος συμβάσεων εμπορικής συνεργασίας, μισθώσεις, υπομισθώσεις, ζητήματα Εμπορικών Σημάτων και αθέμιτου ανταγωνισμού, ζητήματα Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καθώς και πλήρη δικαστική εκπροσώπηση αυτών. Επίσης, καθ’ όλη την υπερεικοσαετή παρουσία του ως νομικός σύμβουλος των ανωτέρω εταιρειών συνέβαλλε ουσιαστικά στην διαδικασία μεταβολής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των μητρικών εταιρειών όπως την πώληση από την “Apax  Partners  Private Equity  Investment Group” στην “SilverLake Partners  Private Equity Firm” το έτος 2001 και την πώληση από την “Silver Lake Partners Private Equity Firm”στην  “Barclays Private Equity” το έτος 2006.

Ενεργή συμβολή έχει επίσης στη διαδικασία Συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (Ε.U 2016/679) (“GDPR Compliance”) που αφορά εκπαίδευση του έμψυχου δυναμικού, δημιουργία κατάλληλων πολιτικών και διαδικασιών ασφάλειας, ορισμό Data Protection Officer (DPO) και υιοθέτηση πλαισίου κύκλου ζωής προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Ως νομικός σύμβουλος παρέχει επί σειρά ετών νομικές υπηρεσίες και συμβουλευτική δικηγορία σε εταιρίες για θέματα εμπορικών διαφορών συμπεριλαμβανομένων συμβατικών διαφορών, παραστάσεων σε δικαστήρια διαφόρων δικαιοδοσιών, χειρισμό εργατικών διαφορών και διαπραγματεύσεων.

Ένας άλλο πεδίο στον οποίο έχει σημαντική δραστηριότητα με πλήθος θετικών αποφάσεων είναι ο τομέας του διοικητικού δικαίου και κυρίως προσφυγών κατά καταλογιστικών πράξεων της φορολογούσας αρχής, πράξεων επιβολής προστίμων και εν γένει δυσμενών διοικητικών πράξεων, η ευδοκίμηση των οποίων είχε ως αποτέλεσμα την διαγραφή πολλές φορές υψηλών προστίμων και δυσμενών επιβληθέντων διοικητικών μέτρων.

Έχει επίσης εκτεταμένη εμπειρία συντονισμού, εποπτείας και επίβλεψης μελετών του Εθνικού Κτηματολογίου στην Ελληνική επικράτεια (Νομός Πέλλας/Κεντρική Μακεδονία 2016, Νομός Αττικής/Ανατολική Αττική 2008, Νομοί Κοζάνης και Φλώρινας/Δυτική Μακεδονία 2001 και Κρήτη 1998)